Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CASA CACRUSCA
1. Verhuuradministratie Cacrusca neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De verhuuradministratie Cacrusca behoudt zich het recht voor om te allen tijdezonder opgaaf van redeneneen boeking te weigeren. Cacrusca zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk of digitaal aan u bevestigen en factureren. De bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestigingtevens factuur, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
” data-scaytid=”1″>info@cacrusca.nl.

3. Aantal personen
Het aangegeven personenaantal dat bij de accommodatie staat vermeld is inclusief baby´s en kinderen en is het maximale aantal toegestane personen.

4. Boekingen van groepen
Boekingen voor groepen kunt u maken via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
” data-scaytid=”2″>info@cacrusca.nl Doel en grootte van de groep kunnen er in bepaalde gevallen toe leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.

5. Prijs
De prijzen op www.cacrusca.com zijn niet bindend. Verhuuradministratie Cacrusca houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) een wijziging van de energieprijzen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur door verhuuradministratie Cacrusca is verzonden.

6. Cacrusca huur
Bij de huurprijs is inbegrepen:
· het gebruik van het vakantiehuis inclusief het gebruik van de vaste inventaris;
· het gebruik van elektriciteit en water.

Niet inbegrepen zijn onder meer:

. Verwarmingskosten
· Bad- en bedlinnen € 10,- pp per verblijf
· Schoonmaakkosten  10,- pp per verblijf
· Toeristenbelasting en heffingen;
· Reserveringskosten.
In Cacrusca maakt u gebruik van het bed-en badlinnen. De kosten bedragen per pakket (één persoon) €10,00. Zorgt u ervoor dat u de woning bij vertrek opgeruimd en netjes achterlaat zoals u de woning aantrof. Dit betekent, de afwas opgeruimd, een lege afwasmachine, het afhalen van beddengoed en verzamelen van eventueel gehuurd bad-/bedlinnen en het deponeren van afval in de juiste vuilniszakken aan de weg geplaatst. Bij het niet juist gebruik c.q. juist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak-)kosten worden doorberekend.

7. Toeristenbelasting en heffingen
De huursommen zijn exclusief toeristenbelasting en heffingen. De hoogte is afhankelijk van de geldende richtlijnen van de gemeente Sorico, Italië. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht in Cacrusca, CaCrusca Due, Cacrusca Sei of Cacrusca Otto verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting of heffingen.

8. Reserveringskosten
De huursommen zijn exclusief reserveringskosten. De reserveringskosten worden per boeking berekend ad € 20,00.

9. Waarborgsom
Bij uw aankomst betaalt u een waarborgsom van € 500,00 aan de sleutelhouder, dit kan dmv een print van uw creditcard. Als er sprake is van schade veroorzaakt door de huurder, zijn/haar gezinsleden en/of zijn/haar gasten, kunnen de kosten hiervan op de waarborgsom in mindering worden gebracht.

10. Huisdieren
1 Hond onder begeleiding is toegestaan er kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

11. Niet-roken Cacrusca is een niet-roken vakantiewoning. Roken in de woning is niet toegestaan.

12. Betalingen
a) Van het totale boekingsbedrag dient u op het moment van de reservering een aanbetaling van 30% te voldoen.. U ontvangt hiervan een rekening. Het restant van het boekingsbedrag dient  uiterlijk 10 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit te zijn van administratie verhuur Cacrusca.
b) Bij boekingen binnen 10 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag ineens voldaan te worden. De betaling van het bepaalde onder a) en b) dient uiterlijk binnen 48 uur na datum van de boeking in het bezit te zijn van verhuuradministratie Cacrusca.
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is verhuuradministratie Cacrusca gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die verhuuradministratie Cacrusca als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuuradministratie Cacrusca met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. Bij de zg ‘Non refundable’ boekingen dient het gehele bedrag direct te worden betaald op het moment van reserveren.

13. Wijzigingskosten
Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is verhuuradministratie Cacrusca niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van verhuuradministratie Cacrusca of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccordeerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken vóór aankomst in een reeds gedane boeking rekenen wij u € 100.-wijzigingskosten.

14. Annuleringen
Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering dient u ons hierover onmiddellijk te informeren via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
” data-scaytid=”3″>info@cacrusca.nl . Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering en ongeldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing: a) Bij annulering meer dan 42 dagen vóór aanvang van het verblijf, is 30% van de huursom verschuldigd. b) Bij annulering vanaf 42dagen (inclusief dag 42) vóór aanvang van het verblijf, is 60% van de huursom verschuldigd. c) Bij annulering vanaf 28 dagen (inclusief dag 28) vóóraanvang van het verblijf, is 90% van de huursom verschuldigd. d) Bij annulering op de begindag van de huurperiode, is 100% van de huursom verschuldigd. e)Bij boekingen van de gehele villa geldt 80 dagen extra op a)b)c)d) dus wordt (42>122 en 28>108 )dagen.
De betaling van het bepaalde onder a), b), c) d) en e) dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van verhuuradministratie Cacrusca.

15. Aankomst en vertrek
a) Procedure vóór aankomst: Na ontvangst van het totale boekingsbedrag ontvangt u een verblijfticket. Op dit document staan de details van uw boeking, de adresgegevens van uw vakantiewoning en een route-beschrijving. b) Aankomst: De aankomstdag is zaterdag (alleen in het hoogseizoen). Op de eerste dag kunt u van 17:00-19:00 uur in uw vakantiewoning. Eventuele afwijkingen op de aankomst-/vertrektijd staan vermeld op het verblijfticket. Indien u niet kunt aankomen op de gestelde tijden, dient u zelf de sleutelhouder hiervan op de hoogte te brengen. c) Vertrek: Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning uiterlijk 10:00 uur te verlaten, dit in verband met schoonmaak van de vakantiewoning.

16. Huishoudelijk reglement
Teneinde het verblijf in Casa Cacrusca voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het huis vastgestelde (gedrags-)regels, neergelegd in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement vindt u in het informatieboek dat in de vakantiewoning ligt. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan verwijdering uit de vakantiewoning tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf evt onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk moeten worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

17. Zwembad
Het zwembad behorend bij Cacrusca is in principe gesloten van oktober tot en met april.

18. Overmacht
Overmacht aan de zijde van verhuuradministratie Cacrusca bestaan indien de uitvoering geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuuradministratie Cacrusca, daaronder mede begrepen, blokkades, brand, overstromingen, internetstoringen en andere storingen of gebeurtenissen.

19. Aansprakelijkheid a) Verhuuradministratie Cacrusca aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: · diefstal, verlies of schade, ongevallen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van de vakantiewoningen; · het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen van voorzieningen in een van de vakantiewoningen. b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor verhuuradministratie Cacrusca en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hunverblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in een van de woning en bevinden.

20. Klachten
Ondanks alle zorgen van verhuuradministratie Cacrusca kan het voorkomen dat u een gerechtvaardige klacht heeft. Over deze klacht dient u direct contact op te nemen met de beheerder, teneinde ons in de gelegenheid te stellen een en ander onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek uit de vakantiewoning de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij verhuuradministratie Cacrusca: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
” data-scaytid=”4″>info@cacrusca.nl.

21. Privacy
Door het aanvragen en ontvangen van onze nieuwsbrieven of door het maken van een reservering, bent u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van verhuuradministratie Cacrusca. Als u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen ons: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
” data-scaytid=”5″>info@cacrusca.nl. Indien u geen prijs stelt op informatie, laat u ons dat dan weten:

22. Algemeen
Uw contractpartij is verhuuradministratie Cacrusca. Correspondentie kunt u richten aan: Muntplein 51, 3841EE Harderwijk. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij verhuuradministratie Cacrusca. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.